Ostutingimused

1 Üldsätted

1.1 Käesolevad Meon e-poe ostutingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad Meon e-poe (edaspidi Meon) haldaja (Meon OÜ, registrikood 12577227, edaspidi Müüja), ja antud e-poe kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi suhteid ning antud e-poe üldtingimusi.

1.2 Meon e-pood võimaldab Ostjal sõlmida Müüjaga e-poe keskkonnas ostu-müügileping müüdavate toodete suhtes (edaspidi Kaup/Kaubad).

1.3 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma. Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta sooritab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

1.4 Müüjal on õigus igal ajal ja ühepoolselt teha pakutavasse e-poe teenusesse ja Tingimustesse muudatusi, andes sellest teada meon.ee veebilehe vahendusel.

1.5 Enne ostu-müügi tehingu teostamist Meon e-poes, peab Ostja kinnitama, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena.

2 Hinnad

2.1 Kõik e-poes olevad hinnad on kuvatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

2.2 Müüjal on õigus ilma etteteatamata igal hetkel muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

2.3 Lisaks ostetava kauba hinnale kohustub Ostja tasuma ka kauba tema poolt sisestatud sihtkohta toimetamisega seotud transpordikulu.

Transpordi hinnad: http://meon.ee/shipping

2.4 Kui tehnilise vea tõttu on meon.ee e-poes mõne kauba hind muudetud/muutunud ebatavaliselt odavaks ja kauba kirjelduse juures ei ole märgitud, et tegemist on allahindlusega, siis on Müüjal õigus taganeda vigase hinnaga Ostjale Kauba müümisest.

2.5 Juhul, kui tehnilise probleemi tõttu selgub, et pärast Ostja poolt ostu vormistamist ei ole tellitud Kaupa laos, siis on Müüja kohustatud sellest Ostjat teavitama. Ostjal on sellisel juhul õigus ostu-müügilepingust 3 kalendripäeva jooksul alates Müüja poolt teavituse edastamisest taganeda ja nõuda selle Kauba eest Ostja poolt tasutud raha tagastamist. Selleks peab ta Müüjale esitama vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

3 Tooteinfo

3.1 Ostja peab arvestama, et toote juures kuvatavad tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Müüja ei vastuta tooteinfos sisalduvate vigade eest, sest Müüja edastab Kauba tarnija poolt edastatud infot, mis võib olla ebatäpne.

4 Tellimuse vormistamine ja kaupade eest tasumine

4.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

4.2 Ostukorvis olevaid tooteid võib Ostja vastavalt soovile enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või eemaldada.

4.3 Valige sobiv kohaletoimetamise viis. Olenevalt valitud kohaletoimetamise viisist võib ostukorv küsida lisainfot toote kohaletoimetamise sihtkoha täpsustamiseks.

4.4 Pärast kohaletoimetamise viisi valikut ilmub nähtavale makseviiside valik. Valige Teile sobiv makseviis.

4.5 Makseviisi valiku järel täitke tellija andmed “Teie andmed”. Ostja vastutab ise sisestatud andmete õigsuse eest.

4.6 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks alates tellimuse eest tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumist Müüja arvelduskontole.

4.7 Kui Ostja valib makseviisiks „Ettemaksuarve“, siis juhul, kui Kauba eest tasumisele kuuluv summa ei laeku täies ulatuses Müüja arvelduskontole 2 kalendripäeva jooksul alates ostu kinnitamisest, siis on Müüjal õigus ostu-müügitehingust taganeda ning tellimus tühistada.

4.8 Eduka tellimuse sooritamise puhul saadetakse Ostja poolt sisestatud e-maili aadressile jõustumiskinnitus.

5 Kauba kohaletoimetamine

5.1 Ostja vastutab tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsuse eest. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Juhul, kui Ostja on sisestanud sihtkoha või Kauba saaja andmed valesti, peab ta sellest Müüjale viivitamatult teada andma.

5.2 Enne 17:00 tellitud Kaubad antakse transpordifirmale üle üldjuhul järgmise tööpäeva hommikul, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul.

6 Tagastamisõigus

6.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on füüsilisest isikust Ostjal õigus taganeda lepingust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh testreid ja nende pakendeid). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka kõik teised tooted. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Avatud pakendiga kosmeetika ja parfümeeriatooted tagastamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu tagastamisele tooted, mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida (näiteks tooted, mille säilivusajad on suhteliselt lühikesed ja sõltuvad otseselt toote avamisajast). Tagastatava Kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

6.2 Kauba tagastamiskulud kannab klient (maksimaalselt 10€ vastavalt VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praak. Kauba tagastamiseks peab Ostja esitama Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Avaldus peab sisaldama Ostja nime, toote nime, tellimuse koodi ja tagastamise põhjust. Müüja peab Ostjale hüvitama tagastatud Kauba tasutud ostu-müügihinna 30 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani.

6.3 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus taganemissoovist keelduda või tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.4 Ei saa tagastada Kaupu, mis tellimuse vormistamise ajahetkel meon.ee keskkonnas ei oma laoseisu märget "Toode on laos“ ning mis on seega vajanud Müüjal Kauba spetsiaalselt Ostjale tellimist. Sellised tellimused on käsitletavad kui spetsiaaltellimused. Spetsiaaltellimustest ei ole võimalik taganeda alates tellimuse jõustumise ajahetkest ja kui Müüja on omakorda juba jõudnud tarnelaoga tagasipöördumatu ostu-müügilepingu sõlmida. Ostu sooritamisega kinnitab Ostja, et on spetsiaaltellimust käsitleva tingimuse läbi lugenud, sellest aru saanud ning sellega nõustunud.

6.5 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o. olukorras, kus tehnilise vea tõttu on meon.ee's pakutava Kauba hind muutunud/muudetud ebamõistlikult odavaks võrreldes antud Kauba tavapärase hinnaga ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates sellise vigase hinnaga sõlmitud tehingu teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja transpordikulu.

7 Pretensioonide esitamise kord

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul alates Kauba üleandmisest Ostjale.

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt 2 kalendrikuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Avaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Ostja nimi, kontaktandmed, toote nimi, tellimuse kood, toote puudus.

7.3 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei vastuta Müüja Kauba normaalse füüsilise kulumise eest vastava tootja poolt määratletult tavalise kasutamise korral. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

8 Müüja vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2 Müüja ei vastuta tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9 Privaatsuspoliitika

Kõiki meon.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ega avaldata kolmandale osapoolele.

10 Muud tingimused

10.1 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2 Ostja ja Müüja vahel meon.ee e-poe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.